سوابق هنری


• دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در خراسان و طراحی زیر نظر استاد صدر سادات در سال 1367 تا 1369 هجری شمسی
• دوره های طراحی و رنگ و روغن از سال 1367 تا 1370 زیر نظر استاد اسپهبدی
• دوره های میراث فرهنگی و دوره های تکمیلی و آستان قدس رضوی زیر نظر اساتید خانم مشتاق، آقای رضا مهدوی و خانم ثمانه دوستی به صورت حرفه ای
• دوره های طراحی روی چرم

همکاری ها


• برگزاری نمایشگاه های اسلامی از جمله نگارگری و گل و مرغ
• شرکت در نگارخانه های شهرداری بانوان برای تشویق بانوان
• شرکت در جشنواره انفرادی در نگارخانه رضوان
• همکاری با کارخانه چرم آنکو و طراحی روی چرم برای کارخانجات گوشت فریمان
• سفارش های چرم به صورت آنلاین